Get Adobe Flash player

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Zwiertje

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Zwiertje. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via de website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest u de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 Definities

1.1 Zwiertje: gevestigd te Eelde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KVK 67688969, handelend onder de naam Zwiertje.

1.2 De website: de website van Zwiertje, te raadplegen via www.zwiertje.nl, en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 De klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Zwiertje en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4 De ontvanger: dit is de gene voor wie het cadeau, dat door Zwiertje wordt ingepakt, bestemd is.

 

1.5 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Zwiertje en de klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.6 Schriftelijk: hieronder wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

1.7 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Zwiertje zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Zwiertje slechts bindend indien en voor zover deze door Zwiertje uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Prijzen en informatie

3.1 Alle op de website, en in andere van Zwiertje afkomstige materialen, vermelde prijzen zijn altijd  inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend zal dit duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst, worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Zwiertje kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Zwiertje afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst tussen Zwiertje en de klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of Paypal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant.

4.2 Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, ontvangt u van Zwiertje een schriftelijke bevestiging van uw aankoop per e-mail. Zolang de ontvangst van deze bevestiging niet heeft plaatsgevonden, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Zwiertje het recht om prijzen hierover aan te passen.

4.4 Zwiertje is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zwiertje dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5 Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier op de website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 De klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Zwiertje is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de de klant.

5.4 Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Zwiertje daarvan in kennis te stellen, zodat Zwiertje gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

6.1 Zodra de in te pakken producten door Zwiertje zijn ontvangen, verwerkt Zwiertje de bestelling met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk.

6.2 Zwiertje is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

6.3 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

6.4 Indien Zwiertje de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.5 Zwiertje raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6 Zodra de te leveren producten zijn overgedragen aan de bezorgdient of overhandigt aan de klant, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 7 Herroepingsrecht

7.1 Indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de de klant het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Zwiertje binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. Eventuele door de klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar de klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan de klant worden terugbetaald.

7.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan, zoals men dat in een winkel zou mogen doen voor aanschaf van een product.

7.3 De klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Zwiertje te retourneren, dan wel binnen deze termijn Zwiertje op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Zwiertje
Klaver 32

9761 LD Eelde

7.4 Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant

7.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Dienstenovereenkomsten: na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
 1. a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
 2. b) de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigt op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
 • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Voor losse kranten en tijdschriften;
 • Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

7.6 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8 Betaling

8.1 de klant dient betalingen aan Zwiertje volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Zwiertje is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Zwiertje tijdig en voor het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking gesteld.

8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na de tweede aanmaning door Zwiertje en Zwiertje zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant de incassokosten verschuldigd. Tevens is de klant een rente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Deze rente wordt berekend vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden.

8.3 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Zwiertje gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.

Artikel 9 Garantie en conformiteit

9.1 Zwiertje staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Zwiertje er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2 Een door Zwiertje, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de de klant op grond van de overeenkomst.

9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Zwiertje daarvan in kennis te stellen.

9.4 Indien Zwiertje de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant, de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10 Klachtenprocedure

10.1 Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van Zwiertje, kan hij bij Zwiertje telefonisch, per e-mail of schriftelijk een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

10.2 Zwiertje geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Zwiertje binnen vijf werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

10.3 Indien de klant een klacht heeft over een product of dienst van Zwiertje geldt de volgende klachtenprocedure: de klant dient zijn klacht schriftelijk, per mail of telefonisch in met vermelding van het factuurnummer, een omschrijving van de betreffende producten of diensten en de datum van de factuur. Verder dient de klant de reden van de klacht te vermelden en een voorstel om tot een oplossing te komen. Binnen veertien dagen na binnenkomst van een klacht zal de directie van Zwiertje de klacht gegrond verklaren, als er op basis van het gestelde voldoende aanleiding voor is. Mocht de directie de klacht niet direct kunnen toewijzen, dan zal de directie contact opnemen met de indiener van de klacht om de klacht te bespreken. Eventueel kan ze om aanvullende informatie vragen en. Daarna wordt de klant een voorstel gedaan ter oplossing van diens klacht. Mochten directie en de klant het niet eens worden over een oplossing, dan kan de indiener van de klacht zich tot de daartoe bestemde onafhankelijke derde wenden voor een onafhankelijk bindend advies. De onafhankelijke derde geeft binnen vier weken na kennisname van het geschil een bindend oordeel aan de klant en Zwiertje. Klachten worden geregistreerd bij Zwiertje en worden maximaal vijf jaar bewaard. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1 de klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Zwiertje geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

11.2 Zwiertje garandeert niet dat de aan de klant geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 12 Persoonsgegevens

12.1 Zwiertje verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 13 Slotbepalingen

13.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Zwiertje gevestigd is.

13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Klaver 32

9761 LD Eelde

info@Zwiertje.nl

Kamer van Koophandel registratienummer: 67688969

versie: Februari 2016

 

Privacybeleid

Hoe weet ik zeker dat de webwinkel van Zwiertje zich in een beveiligde internet-omgeving bevindt?
Als we kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betalingsinformatie, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde server. U kunt dit zien aan het slotje dat (meestal) rechtsonder het scherm of voor de url staat. En het wordt u verteld via een pop-upscherm. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

 

Kunt u garanderen dat de mail die ik ontvang ook daadwerkelijk van Zwiertje afkomstig is?
Dit kunnen we helaas niet garanderen. Zwiertje stelt hoge eisen aan de veiligheid van uw informatie. Zie ook het antwoord op de vorige vraag. Mocht u twijfelen aan de herkomst van een email dan kunt u Zwiertje altijd bellen om dit te verifiëren.

 

Wat is phishing?
Bij Phishing versturen criminelen e-mails, zogenaamd uit naam van Zwiertje, waarin ze naar uw persoonlijke gegevens vragen. Geef nooit uw PIN-code of andere persoonlijke gegevens af via de e-mail.

 

Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?
Op uw adres ontvangt u uitsluitend  die informatie die u op dat adres hebt aangevraagd. Als u uw telefoonnummer invult via ons contactformulier, neemt Zwiertje alleen telefonisch contact met u op als u hier zelf om heeft gevraagd of wanneer er iets met uw bestelling aan de hand is.

Alle informatie die door klanten, opdrachtgevers en deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Zwiertje. Wij verstrekken persoonsgegevens nooit aan derden en deze worden alleen gebruikt om contact te onderhouden over uw bestelling.

Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.